ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
10

• ชาย
33

• หญิง
79

รวม
122


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ไม่ระบุข้อมูล
2

• พนักงานราชการ ตำแหน่งครู ไม่ระบุข้อมูล
7

• ครูอัตราจ้าง ไม่ระบุข้อมูล
3

• ผู้บริหาร เชี่ยวชาญ
1

• ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
2

• ผู้บริหาร ชำนาญการ
1

• ครู ชำนาญการพิเศษ
13

• ครู ชำนาญการ
18

• ครู ไม่ระบุข้อมูล
8

• ครูผู้ช่วย ไม่ระบุข้อมูล
3

• ไม่มี ไม่ระบุข้อมูล
24


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
23

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
63

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
23


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
2

• แผนกวิชาออกแบบ
2

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
2

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
8

• แผนกวิชาคหกรรม
5

• แผนกวิชาบัญชี
6

• แผนกวิชาการตลาด
9

• แผนกวิชาการเลขานุการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
6

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
22

• แผนกวิชาการโรงแรม
4

• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
4

• งานการบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
7

• งานทะเบียน
5

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานปกครอง
8

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานวัดผลประเมินผล
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
2

• พนักงานขับรถ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการนางสาวดวงพร ราษฎร์เจริญ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายชำนาญ แสงทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนางปัณณพร นุชประมูล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนางสาวจารุวรรณ กลีบเมฆ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนก/กลุ่มนางสาวภรณ์ชนก บูรณะเรข
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษนางพรนภัส เทพพิพัฒน์
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวจันทร์เพ็ญ เมตตาจิตสกุล
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายราชวัลลภ ลำพูน
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษนายณัฐวุฒิ ผุยพรม
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนางสาวชลทิชา เชิดชู
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูนางสาวหทัยรัตน์ บุญมานวงศ์
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาออกแบบ
ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบ
ครูนางสาวลลิดา ธรรมรส
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาการโรงแรม
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการนายสาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาคหกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
ครูนางสาวผดุงรัตน์ มีสังเกตุ
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ครูนายดลนัย พสิษฐ์
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูนางสาวริญสญา บำรุงจิตต์
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูผู้ช่วยนางสาวชนิกา จารุวร
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำนายนิพนธ์ ชิงชัย
ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวมาลินี วชิราภากร
ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
หัวหน้างาน งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวทัศนีย์ แก้วสมนึก
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวพันภ์พัสสา รัตนรุ่งเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนายอธิวัตน์ แน่นหนาวินนท์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสาวอรุณี ขันทอง
ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวสุวิมล ทองพลี
ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครู ชำนาญการนายกนก แก้วมณี
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวรติกร นันทวิสิทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครู ชำนาญการพิเศษนายบริหาร เหลืองกำเนิด
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครู ชำนาญการนางสมร แจ้งกูล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวจุฬาวรรณ ดีเลิศ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูนายอรรณพ เรืองยศจันทนา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการวนิดา ซันเฮม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครู ชำนาญการนางสาวคำปุ่น กำริสุ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ครู ชำนาญการนางพรพรรณ์ นึกงาม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูนางสาวสุภาพรรณ มาลัย
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานวัดผลประเมินผล
ครู ชำนาญการนางอำไพ ตุ่มทองคำ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครูนางหัตถพร กฤตศุภฤกษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครู ชำนาญการนายธงชัย ทองเสวก
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวพิมพ์พิชญ์ชา ใจเดียว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนางกรชนก ภูเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนางสาวสริดา บุญประคอง
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูนายพงษ์ศักดิ์ เส็งหะพันธุ์
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครูนางนาตยา จุตาทิศ
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนายวิทูล เยื่องอย่าง
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูนางสาวอาริยา นิยมชาติ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูนายธีรศักดิ์ ขวัญเมือง
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูผู้ช่วยนางสาวกัลยกร งามขุนทด
ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ครูผู้ช่วยนางสุภาภรณ์ มนูญธรรมพร
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูผู้ช่วยนายพสิษฐ์ บุญถนอม
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนางสาวอัจจิมา แสงศรี
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ครูผู้ช่วยนายก้องเกียรติ ติดใจดี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนายกรประพันธ์ ฟูฝั้น
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วยนางสาวเบญจมาศ ภู่นารถ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูผู้ช่วยคุณัญญา หมายชัย
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลประเมินผล
ครูผู้ช่วยอาทิตย์ ใจแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ครูผู้ช่วยเจษฎา พุกสวัสดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
ครู ชำนาญการนางสาวจุฑาทิพย์ ฝั้นแบน
ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายสุพรวิชญ์ คำภักดี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยธนัญญา เลิศกิจเจริญผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ครูผู้ช่วยนายคมสัน พันธ์หล้า
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วยนายนวพัสส์ จันทร์เทพ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูผู้ช่วยนายศตวรรษ อ่อมแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนายสุรเชษฐ์ วัฒนาพร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนางสาวนนธนันท์ พุฒนิล
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ครูผู้ช่วยนางสาวซูนีตาร์ เปาะโกะ
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวจินตนา โคตรโสภา
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลประเมินผล
ครูผู้ช่วยนางสาวนฤมล ดีเลิศ
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ (สอน)นางสาวนิยดา ขำเหม
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ ตำแหน่งครูนายเดชอุดม พาดี
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ ตำแหน่งครูว่าที่ ร.ต.หญิงสุภาพ บุญมี
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลประเมินผลนางสาวพิไลวรรณ ชุมพร
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
พนักงานราชการ ตำแหน่งครูนางสาวเจนจิรา สุ่มคำ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ ตำแหน่งครูนายปุณณรัตน์ ศรีจุลฮาต
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
พนักงานราชการ ตำแหน่งครูนางสาวอัญรินทร์ พรภัทร์กุลนันท์
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาการเลขานุการ
หัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ ตำแหน่งครูนางสาวปทุมวดี โสภาธร
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ ตำแหน่งครู
ครูอัตราจ้างKim Kyoung hee Kim
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวอุทัยวรรณ อ่วมเกษม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ครูอัตราจ้างนางเมโลเจน พงษ์ประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวอัญชลี พรหมบงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวรสจรินทร์ ชมจิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครูนายอนันต์ คำแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ครูอัตราจ้างนางยุพิน พันพะมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูอัตราจ้างนายศิวพงษ์ พ่วงศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูอัตราจ้างนางสาวเนนิสา บรรลือวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูอัตราจ้าง่ว่าที่ ร.ต.หญิงรสสุคนธ์ ปินตา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรม
ครูอัตราจ้างนางสาวจันจีรา เวียงระวัง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานปัญจรัตน์ กอบการ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้างานนางสาววราภรณ์ สัญจรดง
หัวหน้างาน งานการบัญชี
เจ้าหน้าที่นางสาวศศิธร ประยูรสุข
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นางสาวภัทรพร ประยูรสุข
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวกิตติยา โสภาธร
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวชมพูนุช เนตรโรจน์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวีรยุทธ ทิชาชาติ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวศิริพร นุ่มเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลประเมินผลนางสาวจิณตภา อ่วมเกษม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนายธนวัฒน์ เอี่ยมโอด
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนางสาววณิชยา ยืนยง
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวนันทิยา ภูมิประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวสุธิสา เขียวอ้วน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาววรญา ศรีนวล
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวภิญญาพัชญ์ สารพร
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองปณิตา จูเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวญาณิศา ค้ำคูณ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางสาวอาทิตยา พารารักษ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวศิริพร ไทรแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานปกครองอภิญญา จำปาทอง
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวปณิดา อรุณรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวสุดารัตน์ รุ่งสอาด
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
พนักงานราชการ (งาน)นางสาวจันทร์เพ็ญ สุขถนอม
พนักงานราชการ (งาน) งานการเงินนางสาวอุมาภรณ์ ชื่นแช่ม
พนักงานราชการ (งาน) งานการเงิน
พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นางสาวเมธาวดี ทรารมย์
พนักงานราชการ (งาน) งานบริหารงานทั่วไป
พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ลูกจ้างอัตราจ้างนางไพเราะ ปั่นพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายมนัส ไชยผ่องศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายปรีชา คชวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถนายคงฤทธิ์ สามา
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถนางจำปี เนียรศิริ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวนฤมล มโนอิ่ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางอรุณี อะจะระกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนางสมนึก คดีธรรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป