ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
32

• หญิง
76

รวม
114


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ไม่ระบุข้อมูล
2

• พนักงานราชการ ตำแหน่งครู ไม่ระบุข้อมูล
6

• ครูอัตราจ้าง ไม่ระบุข้อมูล
5

• ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
1

• ผู้บริหาร ชำนาญการ
2

• ครู ชำนาญการพิเศษ
7

• ครู ชำนาญการ
13

• ครู ไม่ระบุข้อมูล
17

• ครูผู้ช่วย ไม่ระบุข้อมูล
5

• ไม่มี ไม่ระบุข้อมูล
26


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
22

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
62

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
12

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
16


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
1

• แผนกวิชาออกแบบ
2

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
6

• แผนกวิชาคหกรรม
4

• แผนกวิชาบัญชี
6

• แผนกวิชาการตลาด
8

• แผนกวิชาการเลขานุการ
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
5

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
21

• แผนกวิชาการโรงแรม
4

• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานการบัญชี
1

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
5

• งานทะเบียน
5

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
9

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานปกครอง
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานวัดผลประเมินผล
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• พนักงานขับรถ
2

• คนงาน
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนางสาวจารุวรรณ กลีบเมฆ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการนายชำนาญ แสงทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนางปัณณพร นุชประมูล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการนางสาวดวงพร ราษฎร์เจริญ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนก/กลุ่มนางสาวภรณ์ชนก บูรณะเรข
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาบัญชี
ครู ชำนาญการนางพรนภัส เทพพิพัฒน์
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ครู ชำนาญการนางสาวจันทร์เพ็ญ เมตตาจิตสกุล
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายราชวัลลภ ลำพูน
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการนายณัฐวุฒิ ผุยพรม
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ไม่ระบุข้อมูลนางสาวชลทิชา เชิดชู
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูผู้ช่วย ไม่ระบุข้อมูลนางสาวหทัยรัตน์ บุญมานวงศ์
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาออกแบบ
ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ครู ไม่ระบุข้อมูลนางสาวลลิดา ธรรมรส
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาการโรงแรม
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ไม่ระบุข้อมูลนายสาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาคหกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
พนักงานราชการ ตำแหน่งครู ไม่ระบุข้อมูลนางสาวผดุงรัตน์ มีสังเกตุ
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่ระบุข้อมูลนายดลนัย พสิษฐ์
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วย ไม่ระบุข้อมูลนางสาวอัญรินทร์ พรภัทร์กุลนันท์
หัวหน้าแผนก/กลุ่ม แผนกวิชาการเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ ตำแหน่งครู ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำนายนิพนธ์ ชิงชัย
ครูประจำ แผนกวิชาออกแบบ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวมาลินี วชิราภากร
ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครู ชำนาญการพิเศษนายธวัชชัย กนกโศภิต
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการนางสาวทัศนีย์ แก้วสมนึก
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนางณัฏฐา วันมูล
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
ครู ชำนาญการนางสาวพันภ์พัสสา รัตนรุ่งเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนายอธิวัตน์ แน่นหนาวินนท์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่ระบุข้อมูลนางสาวอรุณี ขันทอง
ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่ระบุข้อมูลนางสาวสุวิมล ทองพลี
ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครู ชำนาญการนายกนก แก้วมณี
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ไม่ระบุข้อมูลนางสาวรติกร นันทวิสิทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนายบริหาร เหลืองกำเนิด
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครู ไม่ระบุข้อมูลนางสมร แจ้งกูล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่ระบุข้อมูลนางสาวจุฬาวรรณ ดีเลิศ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ไม่ระบุข้อมูลนายอรรณพ เรืองยศจันทนา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครู ไม่ระบุข้อมูลวนิดา ซันเฮม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครู ไม่ระบุข้อมูลนางสาวคำปุ่น กำริสุ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ไม่ระบุข้อมูลนางพรพรรณ์ นึกงาม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครู ไม่ระบุข้อมูลนางสาวสุภาพรรณ มาลัย
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานวัดผลประเมินผล
ครู ไม่ระบุข้อมูลนางอำไพ ตุ่มทองคำ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วย ไม่ระบุข้อมูลนางหัตถพร กฤตศุภฤกษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครู ไม่ระบุข้อมูลนายธงชัย ทองเสวก
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่ระบุข้อมูลนางสาวพิมพ์พิชญ์ชา ใจเดียว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่ระบุข้อมูลนางกรชนก ภูเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ครู ไม่ระบุข้อมูลนางสาวสริดา บุญประคอง
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วย ไม่ระบุข้อมูลนายพงษ์ศักดิ์ เส็งหะพันธุ์
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครู ไม่ระบุข้อมูลนางนาตยา จุตาทิศ
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่ระบุข้อมูลนายวิทูล เยื่องอย่าง
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วย ไม่ระบุข้อมูลนางสาวอาริยา นิยมชาติ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูผู้ช่วย ไม่ระบุข้อมูลนายธีรศักดิ์ ขวัญเมือง
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูผู้ช่วย ไม่ระบุข้อมูลนางสาวริญสญา บำรุงจิตต์
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูผู้ช่วย ไม่ระบุข้อมูลนางสาวชนิกา จารุวร
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วย ไม่ระบุข้อมูลนางสาวกัลยกร งามขุนทด
ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ครูผู้ช่วย ไม่ระบุข้อมูลนางสุภาภรณ์ มนูญธรรมพร
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ช่วย ไม่ระบุข้อมูลนายพสิษฐ์ บุญถนอม
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูผู้ช่วย ไม่ระบุข้อมูลนางสาวอัจจิมา แสงศรี
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครูผู้ช่วย ไม่ระบุข้อมูลนายก้องเกียรติ ติดใจดี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย ไม่ระบุข้อมูลนายกรประพันธ์ ฟูฝั้น
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูผู้ช่วย ไม่ระบุข้อมูลนางสาวเบญจมาศ ภู่นารถ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย ไม่ระบุข้อมูลคุณัญญา หมายชัย
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลประเมินผล
ครูผู้ช่วย ไม่ระบุข้อมูลอาทิตย์ ใจแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ครูผู้ช่วย ไม่ระบุข้อมูลเจษฎา พุกสวัสดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
ครู ชำนาญการนายสุพรวิชญ์ คำภักดี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย ไม่ระบุข้อมูล
พนักงานราชการ (สอน)นางสาวนิยดา ขำเหม
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ ตำแหน่งครู ไม่ระบุข้อมูลนายเดชอุดม พาดี
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ ตำแหน่งครู ไม่ระบุข้อมูลว่าที่ ร.ต.หญิงสุภาพ บุญมี
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลประเมินผลนางสาวพิไลวรรณ ชุมพร
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
พนักงานราชการ ตำแหน่งครู ไม่ระบุข้อมูลนายปุณณรัตน์ ศรีจุลฮาต
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
พนักงานราชการ ตำแหน่งครู ไม่ระบุข้อมูลนางสาวปทุมวดี โสภาธร
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ ตำแหน่งครู ไม่ระบุข้อมูล
ครูอัตราจ้างนางสาวอุทัยวรรณ อ่วมเกษม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ครูอัตราจ้าง ไม่ระบุข้อมูลนางเมโลเจน พงษ์ประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวอัญชลี พรหมบงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวรสจรินทร์ ชมจิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครู ไม่ระบุข้อมูลนางสาวเจนจิรา สุ่มคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง ไม่ระบุข้อมูลนายอนันต์ คำแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง ไม่ระบุข้อมูลนางยุพิน พันพะมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูอัตราจ้าง ไม่ระบุข้อมูลพนิดา น้อยพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูอัตราจ้าง ไม่ระบุข้อมูลนายศิวพงษ์ พ่วงศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูอัตราจ้าง ไม่ระบุข้อมูลนางสาวเนนิสา บรรลือวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูอัตราจ้าง ไม่ระบุข้อมูล่ว่าที่ ร.ต.หญิงรสสุคนธ์ ปินตา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรม
ครูอัตราจ้าง ไม่ระบุข้อมูลนางสาวจันจีรา เวียงระวัง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานปัญจรัตน์ กอบการ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
หัวหน้างานนางสาววราภรณ์ สัญจรดง
หัวหน้างาน งานการบัญชี
เจ้าหน้าที่นางสาวศศิธร ประยูรสุข
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ไม่ระบุข้อมูลนางสาวภัทรพร ประยูรสุข
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวกิตติยา โสภาธร
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวชุลีวัลย์ เข็มจรูญ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวชมพูนุช เนตรโรจน์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวีรยุทธ ทิชาชาติ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวศิริพร นุ่มเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลประเมินผลณัฐวรรธน์ ทรัพย์รักษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูอัตราจ้าง ไม่ระบุข้อมูลนางสาวจิณตภา อ่วมเกษม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนายธนวัฒน์ เอี่ยมโอด
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนิติยา ใจดี
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาววณิชยา ยืนยง
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวนันทิยา ภูมิประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวสุธิสา เขียวอ้วน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวฐิติมา อาตม์สกุล
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางสาววรญา กัดดามัน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวภิญญาพัชญ์ สารพร
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาปณิตา จูเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวสุดารัตน์ รุ่งสอาด
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
พนักงานราชการ (งาน)นางสาวจันทร์เพ็ญ สุขถนอม
พนักงานราชการ (งาน) งานการเงินนางสาวอุมาภรณ์ ชื่นแช่ม
พนักงานราชการ (งาน) งานการเงิน
พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ไม่ระบุข้อมูลนางสาวเมธาวดี ทรารมย์
พนักงานราชการ (งาน) งานบริหารงานทั่วไป
พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ไม่ระบุข้อมูล
ลูกจ้างประจำนายมนัส ไชยผ่องศรี
ลูกจ้างประจำ คนงาน
ลูกจ้างอัตราจ้างนางไพเราะ ปั่นพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายปรีชา คชวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถนายคงฤทธิ์ สามา
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถนางจำปี เนียรศิริ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวนฤมล มโนอิ่ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางอรุณี อะจะระกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนางสมนึก คดีธรรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป