บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
6
• ชาย
32
• หญิง
76
รวม
114


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
22
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
62
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
12
• ประถมศึกษา
1
• ไม่ระบุ
16


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก/กลุ่ม
12
• ครูประจำ
50
• พนักงานราชการ (สอน)
6
• ครูอัตราจ้าง
13
• หัวหน้างาน
24
• เจ้าหน้าที่
53
• พนักงานราชการ (งาน)
3
• ลูกจ้างประจำ
1
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
7
• ผู้ดูแลระบบ
2


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
1
• แผนกวิชาออกแบบ
2
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
6
• แผนกวิชาคหกรรม
4
• แผนกวิชาบัญชี
6
• แผนกวิชาการตลาด
8
• แผนกวิชาการเลขานุการ
4
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
5
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
21
• แผนกวิชาการโรงแรม
4
• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1
• งานบริหารงานทั่วไป
6
• งานบุคลากร
4
• งานการเงิน
3
• งานการบัญชี
1
• งานพัสดุ
4
• งานอาคารสถานที่
5
• งานทะเบียน
5
• งานประชาสัมพันธ์
2
• งานวางแผนและงบประมาณ
3
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3
• งานความร่วมมือ
2
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
4
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
9
• งานครูที่ปรึกษา
2
• งานปกครอง
2
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
3
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6
• งานวัดผลประเมินผล
4
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3
• งานสื่อการเรียนการสอน
1
• พนักงานขับรถ
2
• คนงาน
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
95
• มีใบประกอบวิชาชีพ
17
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
2
รวม
114