บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน21719
662021601การจัดการสำนักงาน/1 (กจ.1 ) 21719
ปวช.1การตลาดการตลาด165369
662020201การตลาด/1 (กต.1/1 ) 53035
662020202การตลาด/2 (กต.1/2 ) 112334
ปวช.1การบัญชีการบัญชี77683
662020101การบัญชี/1 (บช.1/1 ) 03131
662020102การบัญชี/2 (บช.1/2 ) 71724
662020103การบัญชี/3 (บช.1/3 ) 02828
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม41014
662070101การโรงแรม/1 (รร.1 ) 41014
ปวช.1การออกแบบการออกแบบ3710
662030201การออกแบบ/1 (อบ.1 ) 3710
ปวช.1คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม268
662040602คหกรรมเพื่อการโรงแรม/2 (คท.รร.1 ) 268
ปวช.1คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์189
662040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (คท.1 ) 189
ปวช.1คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิก6540105
662030801คอมพิวเตอร์กราฟิก/1 (คฟ.1/1 ) 201535
662030802คอมพิวเตอร์กราฟิก/2 (คฟ.1/2 ) 231235
662030803คอมพิวเตอร์กราฟิก/3 (คฟ.1/3 ) 221335
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2595120
662020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.1/1 ) 62733
662020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.1/2 ) 52429
662020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ.1/3 ) 62430
662020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (คธ.1/4 ) 82028
ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่91625
662090101การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่/1 (ทส.1 ) 91625
ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่71118
662021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (คป.1 ) 71118
ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์279
662040101แฟชั่นดีไซน์/1 (ฟช.1 ) 279
ปวช.1โลจิสติกส์โลจิสติกส์71926
662021401โลจิสติกส์/1 (ลจ.1 ) 71926
ปวช.1วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์156
662030101วิจิตรศิลป์/1 (วศ.1 ) 156
ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ103444
662040401อาหารและโภชนาการ/1 (คอ.1/1 ) 71724
662040402อาหารและโภชนาการ/2 (คอ.1/2 ) 31720
ปวช.2การตลาดการตลาด53540
652020201การตลาด/1 (กต.2/1 ) 51823
652020202การตลาด/2 (กต.2/2 ) 01717
ปวช.2การบัญชีการบัญชี66066
652020101การบัญชี/1 (บช.2/1 ) 23335
652020102การบัญชี/2 (บช.2/2 ) 42731
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม41115
652070101การโรงแรม/1 (รร.2 ) 41115
ปวช.2การเลขานุการ การเลขานุการ 01212
652020301การเลขานุการ /1 (กล.2 ) 01212
ปวช.2การออกแบบการออกแบบ6511
652030201การออกแบบ/1 (อบ.2 ) 6511
ปวช.2คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์224
652040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (คท.2 ) 224
ปวช.2คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิก382967
652030801คอมพิวเตอร์กราฟิก/1 (คฟ.2/1 ) 171532
652030802คอมพิวเตอร์กราฟิก/2 (คฟ.2/2 ) 211435
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2194115
652020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.2/1 ) 72532
652020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.2/2 ) 42529
652020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ.2/3 ) 42327
652020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (คธ.2/4 ) 62127
ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่31215
652021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (คป.2 ) 31215
ปวช.2แฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์033
652040101แฟชั่นดีไซน์/1 (ฟช.2 ) 033
ปวช.2วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์101
652030101วิจิตรศิลป์/1 (วศ.2 ) 101
ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ133245
652040401อาหารและโภชนาการ/1 (คอ.2/1 ) 71623
652040402อาหารและโภชนาการ/2 (คอ.2/2 ) 61622
ปวช.3การตลาดการตลาด95867
632020201การตลาด/1 (กต.3/1 ) 033
632020202การตลาด/2 (กต.3/2 ) 101
642020201การตลาด/1 (กต.3/1 ) 33336
642020202การตลาด/2 (กต.3/2 ) 52227
ปวช.3การบัญชีการบัญชี26971
642020101การบัญชี/1 (บช.3/1 ) 13536
642020102การบัญชี/2 (บช.3/2 ) 13435
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม32326
632070102การโรงแรม/2 (รร.3/2 ) 123
642070101การโรงแรม/1 (รร.3 ) 22123
ปวช.3การเลขานุการ การเลขานุการ 01010
632020301การเลขานุการ /1 (กล.3 ) 011
642020301การเลขานุการ /1 (กล.3 ) 099
ปวช.3การออกแบบการออกแบบ134
632030201การออกแบบ/1 (อบ.3 ) 022
642030201การออกแบบ/1 (อบ.3 ) 112
ปวช.3คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม41317
632040602คหกรรมเพื่อการโรงแรม/2 (คท.เพื่อการโรงแรม 3/2 ) 022
642040602คหกรรมเพื่อการโรงแรม/2 (คท.รร.3 ) 41115
ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์145
632040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ธุรกิจดอกไม้ 3 ) 101
642040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (คท.3 ) 044
ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิก573491
632030801คอมพิวเตอร์กราฟิก/1 (คฟ.3/1 ) 101
632030802คอมพิวเตอร์กราฟิก/2 (คฟ.3/2 ) 202
642030801คอมพิวเตอร์กราฟิก/1 (คฟ.3/1 ) 25833
642030802คอมพิวเตอร์กราฟิก/2 (คฟ.3/2 ) 151126
642030803คอมพิวเตอร์กราฟิก/3 (คฟ.3/3 ) 141529
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1898116
622020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 101
632020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.3/1 ) 022
632020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.3/2 ) 123
632020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ.3/3 ) 022
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.3/1 ) 83139
642020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.3/2 ) 33437
642020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ.3/3 ) 52732
ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่11213
632021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (ปวช.3 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ) 101
642021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (คป.3 ) 01212
ปวช.3วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์077
632030101วิจิตรศิลป์/1 (วศ.3 ) 011
642030101วิจิตรศิลป์/1 (วศ.3 ) 066
ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ134356
632040401อาหารและโภชนาการ/1 (คอ.3/1 ) 437
642040401อาหารและโภชนาการ/1 (คอ.3/1 ) 32225
642040402อาหารและโภชนาการ/2 (คอ.3/2 ) 61824
ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่055
663021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (สคป.1 ) 055
ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการคลังสินค้า32629
663021401การจัดการคลังสินค้า/1 (สลจ.1 ) 32629
ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01515
663021601การจัดการสำนักงาน/1 (สกจ.1/1 ) 099
663021602การจัดการสำนักงาน/2 (สกจ.1/2(ม.6) ) 066
ปวส.1การตลาดการตลาด54146
663020201การตลาด/1 (สกต.1/1 ) 21113
663020202การตลาด/2 (สกต.1/2(ม.6) ) 3912
663020203การตลาด/3 (สกต.1/3(ทวิ) ) 02121
ปวส.1การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์123
663040601การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (สคท.1 ) 123
ปวส.1การบัญชีการบัญชี44751
663020101การบัญชี/1 (สบช.1/1 ) 22527
663020102การบัญชี/2 (สบช.1/2(ม.6) ) 257
663020103การบัญชี/3 (สบช.1/3(ทวิ) ) 01515
663020104การบัญชี/4 (สบช.1/4(ทวิ ม.6) ) 022
ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม41923
663070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (สรร.1/1 ) 41620
663070102บริการอาหารและเครื่องดื่ม/2 (สรร.1/2(ม.6) ) 033
ปวส.1ดิจิทัลกราฟิกดิจิทัลกราฟิก421355
663030801ดิจิทัลกราฟิก/1 (สดฟ.1/1 ) 26632
663030802ดิจิทัลกราฟิก/2 (สดฟ.1/2(ม.6) ) 16723
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล115667
663020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (สทธ.1/1(์MEP) ) 02525
663020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (สทธ.1/2 ) 52328
663020403ธุรกิจดิจิทัล/3 (สทธ.1/3(ม.6) ) 6511
663020404ธุรกิจดิจิทัล/4 (สทธ.1/4(ทวิ) ) 022
663020405ธุรกิจดิจิทัล/5 (สทธ.1/5(ทวิ ม.6) ) 011
ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ163046
663040401อาหารและโภชนาการ/1 (สคอ.1/1 ) 41216
663040402อาหารและโภชนาการ/2 (สคอ.1/2(ม.6) ) 066
663040403อาหารและโภชนาการ/3 (สคอ.1/3(ทวิ) ) 10818
663040404อาหารและโภชนาการ/4 (สคอ.1/4(ทวิ ม.6) ) 246
ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการคลังสินค้า11213
653021401การจัดการคลังสินค้า/1 (สลจ.2 ) 11213
ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน21719
653021601การจัดการสำนักงาน/1 (สกจ.2/1 ) 044
653021602การจัดการสำนักงาน/2 (สกจ.2/2(ม.6) ) 21214
653021603การจัดการสำนักงาน/3 (สกจ.2/3(ทวิ ม.6) ) 011
ปวส.2การตลาดการตลาด44549
653020201การตลาด/1 (สกต.2/1 ) 11819
653020202การตลาด/2 (สกต.2/2(ม.6) ) 268
653020203การตลาด/3 (สกต.2/3(ทวิ) ) 01515
653020204การตลาด/4 (สกต.2/4(ทวิ ม.6) ) 167
ปวส.2การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์134
643040601การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ปวส.2การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ ) 011
653040601การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (สคท.2 ) 123
ปวส.2การบัญชีการบัญชี24749
653020101การบัญชี/1 (สบช.2/1 ) 21416
653020102การบัญชี/2 (สบช.2/2 ) 02020
653020103การบัญชี/3 (สบช.2/3(ม.6) ) 066
653020104การบัญชี/4 (สบช.2/4(ทวิ) ) 033
653020105การบัญชี/5 (สบช.2/5(ทวิ ม.6) ) 044
ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม41014
653070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (สรร.2/1(ทวิ) ) 3912
653070102บริการอาหารและเครื่องดื่ม/2 (สรร.2/2(ทวิ ม.6) ) 112
ปวส.2ดิจิทัลกราฟิกดิจิทัลกราฟิก18523
653030801ดิจิทัลกราฟิก/1 (สดฟ.2 ) 18523
ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล134962
643020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (ปวส.2/2 ธุรกิจดิจิทัล ) 101
653020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (สทธ.2/1(MEP) ) 51520
653020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (สทธ.2/2 ) 42125
653020403ธุรกิจดิจิทัล/3 (สทธ.2/3(ม.6) ) 31114
653020404ธุรกิจดิจิทัล/4 (สทธ.2/4(ทวิ) ) 022
ปวส.2เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกายออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย123
653040101ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย/1 (สฟช.2 ) 123
ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ82331
643040402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวส.2/2 อาหารและโภชนาการ ทวิภาคี ) 101
653040401อาหารและโภชนาการ/1 (สคอ.2/1(ทวิ) ) 71421
653040402อาหารและโภชนาการ/2 (สคอ.2/2(ทวิ ม.6) ) 099
ป.ตรี.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล81725
664020401เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ทล.บ.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 66 ) 81725
ป.ตรี.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล11011
654020401เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ทล.บ.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 65 ) 11011
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1161404565
ปวช.299295394
ปวช.3109374483
ปวส.186254340
ปวส.254213267
ป.ตรี.181725
ป.ตรี.211011
รวม51815672085